Đầu cốt đồng và Rắc co

Đầu cốt đồng và Rắc co – Đầu cốt đồng và Rắc co dùng trong các thiết bị điện, đùng trong các hệ thống điện tử viễn thông nơi tiếp xúc giữa các điểm tiếp xúc điện. Nhằm tránh gây ra hiện tượng nhiệt, đánh hồ quang gây hao mòn điện cũng như các thiết bị điện khi tiếp xúc.