Sự khác biệt giữa hub, switch

Sự khác biệt giữa hub, switch

Sự khác biệt giữa hub, switch Hub và switch cả hai thiết bị này đều có những vai trò tương tự trên mạng. Mỗi thiết bị dều đóng vai trò kết nối trung tâm cho tất cả các thiết bị mạng, và xử lý một dạng dữ liệu được gọi là “frame” (khung). Mỗi khung

countinue reading
,