Nắp chụp sứ đỡ góc đơn đường dây truyền tải

Việt Phát cung cấp Nắp chụp sứ đỡ góc đơn đường dây dùng đễ chụp đỉnh sứ. Nắp chụp sứ đỡ góc đơn nhằm ngăn ngừa các sự cố do động vật và cây cối gây ra.

SKU: NCSDG Category: