Nắp chụp đầu sứ đứng trung thế cho máy biến áp

Nắp chụp đầu sứ đứng trung thế cho máy biến áp. Nắp chụp sứ đứng trung thế,  nắp chụp sứ máy biến áp trung thế.  Nắp chụp máy biến áp trung thế loại đứng. Chụp cách điện cho đầu sứ.