Dây tiếp địa vàng xanh M16

Dây tiếp địa vàng xanh M16 dùng để đấu nối giữa các thiết bị, vỏ thiết bị với hệ thống tiếp địa.  Dây tiếp địa thường được gọi là dây tiếp đất hay dây nối đất, dây TE…