Dây tiếp địa vàng xanh M50

Dây tiếp địa vàng xanh M50 dùng để đấu nối giữa các thiết bị, vỏ thiết bị với hệ thống tiếp địa.  Dây tiếp địathường được gọi là dây tiếp đất hay dây nối đất, dây TE